BA
Dobi ponudu
Praćenje pošiljaka
Zatraži ponudu
Vizija
Osnovno razvojno usmjerenje koncerna Intereuropa je biti vodeći ponuđač logističkih usluga u istočnoj Evropi i srednje veliki ponuđač logističkih usluga u Evropi.

VIZIJA I MISIJA KONCERNA

Misija koncerna Intereuropa je pokrivanje logističkih potreba naših klijenata na njihovo potpuno zadovoljstvo. To ostvarujemo pouzdanošću, brzinom, sigurnošću i konkurentnim cijenama.

Strategija ostvarivanja poslovne vizije koncerna temelji se na sljedećim razvojnim elementima:

INTENZIVNI I INTEGRISANI RAZVOJ

Koncern se razvija na dva načina:
povećanjem dodatne zarade po zaposlenom modernizacijom sadašnjih logističkih mogućnosti;
stvaranjem novih logističkih kapaciteta preuzimanjem i kupovinom firmi na području srednje i jugoistočne evrope.
Sa predviđenim razvojem, koncern Intereuropa će osigurati dugoročnu uspješnost poslovanja i finansijsku stabilnost kompanije.

CJELOKUPNA PONUDA LOGISTIČKIH USLUGA

Koncern se prilagođava tržišnim potrebama transformacijom ponude sadašnjih usluga i prelazi od klasičnog špeditera ka ponuđaču globalnih logističkih rješenja. Razvojna strategija koncerna na tom području usmjerena je ka ispunjavanju potreba svakog pojedinog klijenta te nadogradnji i integraciji logističkih usluga.

RAZVOJ KADROVA

Najznačajniji element razvoja u koncernu Intereuropa su zaposleni. Zato je kadrovsko usmjerenje ključno u produbljivanju postojećih i sticanju novih znanja sa područja logistike. Snaga koncerna se temelji na slobodnom protoku zaposlenih, informacija i iskustava između jedinica koncerna Intereuropa.

UPOTREBA SAVREMENE INFORMACIONE TEHNOLOGIJE

Razvoj informacionih tehnologija za podršku logistike je jedan od glavnih elemenata u razvoju koncerna Intereuropa i ispunjavanju potreba svakog pojedinog klijenta. Usmjereni smo na primjenu najsavremenijih informacionih tehnologija u svim procesima poslovanja u svrhu osiguranja pouzdanosti, brzine, sigurnosti i ekonomičnosti logističkih usluga.

TQM POTPUNO UPRAVLJANJE KVALITETOM

Potpuni kvalitet usluga realizujemo ispunjavanjem naših razvojnih usmjerenja.
Koncern Intereuropa posluje u skladu sa već dobivenim standardima kvalitete, a svoje poslovne procese i organizaciju prilagođava tržišnim potrebama.

VIZIJA I MISIJA INTEREUROPE RTC

Osnovno razvojno usmjerenje  društva Intereuropa RTC Međunarodna špedicija, skladištenje, pretovar i transport d.d. Sarajevo je zadržati ulogu  vodećeg  ponuđača  logističkih usluga u  Bosni i Hercegovini, dostići standarde Koncerna u pogledu finansijskih i drugih dostignuća, te osigurati teritorijalnu i finansijsku  ekspanziju.
Zadatak Društva je pružanje logističkih usluga našim komitenatima, a to ostvarujemo brzim i pouzdanim  pružanjem kompletnih logističkih usluga sa   konkurentnim cijenama. 

Strategija ostvarivanja poslovne vizije  Društva zasniva se na sljedećim razvojnim elementima:

STRATEŠKI CILJEVI DRUŠTVA

Strateški ciljevi kao i poslovna vizija Društva su:
  • Ostati vodeći ponuđač logističkih usluga na području Bosne i Hercegovine;
  • Obezbijediti teritorijalnu i finansijsku ekspanziju Društva;
  • Povećati produktivnost prema standardima Koncerna;
  • Povećati dodatne zarade po zaposlenom modernizacijom sadašnjih logističkih mogućnosti i 
  • stvaranjem novih logističkih kapaciteta;
  • Dostići prosječni godišnji rast ukupnog prihoda od najmanje 10% i dobiti od 15%.
Sa predviđenim razvojem, koncern Intereuropa će osigurati dugoročnu uspješnost poslovanja i finansijsku stabilnost kompanije.

CJELOKUPNA PONUDA LOGISTIČKIH USLUGA

Društvo se prilagodilo tržišnim potrebama transformacijom ponude špediterskih usluga i prelaskom od klasičnog špeditera ka ponuđaču globalnih rješenja. Razvojna strategija Društva na tom području usmjerena je ka ispunjavanju potreba svakog pojedinog komitenta te nadogradnji i integraciji logističkih usluga.
Prateći potrebe tržišta, Društvo je svoj razvoj usmjerilo na obezbjeđenje kvalitetne infrastrukture za pružanje logističkih usluga izgradnjom najsavremenih skladišnih kapaciteta, poslovnih prostora za komitente, nabavkom transportnih sredstava za područja kamionskog prometa, paketne dostave, AVIO-carga i UPS-a.

RAZVOJ KADROVA

Bitan faktor razvoja Društva Intereuropa RTC d.d. Sarajevo su zaposleni radnici čije kontinuirano stručno osposobljavanje, a posebno u oblasti logistike predstavlja jedan od prioritetnih zadataka.

UPOTREBA SAVREMENE INFORMACIONE TEHNOLOGIJE

Društvo prati razvoj informacionih tehnologija za podršku logistike prema svojim finansijskim mogućnostima. Uvođenje novih informacionih programa sa ciljem zadovoljenja potreba komitenata su u funkciji postizanja brzine protoka informacija, sigurnosti i ekonomičnosti logističkih usluga.

UPRAVLJANJE KVALITETOM

Kvalitet usluga realizujemo ispunjavanjem naših razvojnih usmjerenja. 
Intereuropa RTC posluje u skladu sa već dobivenim standardom kvaliteta, a svoje poslovne procese i organizaciju prilagođava tržišnim potrebama.

LOKACIJE

KONTAKTIRAJTE NAS

Izaberite primaoca*: